Partager le lien par e-mail
Tous les champs nécessaires n'ont pas été remplis
Envoi courriel
Bürkert - Près de chez vous
Bureau /1
  • Siège social
  • Siège social
  • Systemhaus
  • Distributeur
  • Bureau
  • Plan
  • Centre logistique
bürkert
 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene Verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap Bürkert-Contromatic B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Breda, Minervum 7220, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30038990, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 10 september 2015 onder nummer 30038990.

AGB-Allgemeine Einkaufsbedingungen

1 DE TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: "Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Bürkert-Contromatic B.V (hierna te noemen: "Bürkert"), op elke overeenkomst (hierna te noemen: "Overeenkomst") tussen Bürkert en de partij waarmee de Overeenkomst is aangegaan (hierna te noemen: "Contractspartij") en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Bürkert en Contractspartij.
1.2 Van de Verkoopvoorwaarden afwijkende bedingen zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk door Bürkert zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij de afwijking overeengekomen is.
1.3 Eventuele verwijzingen naar algemene (inkoop)voorwaarden van Contractspartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, waardoor deze tussen Bürkert en Contractspartij niet van toepassing zijn. Enkel de Verkoopvoorwaarden zijn tussen Bürkert en Contractspartij van toepassing.
1.4Indien één of meerdere bepalingen in de Verkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in de Verkoopvoorwaarden onverkort van toepassing. Bürkert en Contractspartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2 AANBIEDINGEN; DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST; WIJZIGING
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Bürkert zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor de aanvaarding bevatten. Een vrijblijvend aanbod en/of offerte kan onverwijld na acceptatie nog worden ingetrokken. Gegevens in brochures, prijslijsten en online gepubliceerde informatie zijn vrijblijvend, onder uitdrukkelijk voorbehoud van zet- en drukfouten en kunnen zonder voorafgaand bericht door Bürkert worden gewijzigd. Bürkert accepteert op geen enkele manier aansprakelijkheid voor de informatie (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot technische productinformatie) opgenomen in een (herziene) aanbieding, offerte en/of vergelijkbaar document onjuist blijkt.
2.2 Monsters, modellen, tekeningen, kleuren en maten en dergelijke, worden door Bürkert vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding, zonder dat de door Bürkert te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
2.3 Elke aanbieding en/of offerte is gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door Bürkert onder normale omstandigheden en uitvoering tijdens normale werkuren.
2.4 De Overeenkomst met Bürkert komt tot stand nadat een aanbieding en/of offerte door Contractspartij is geaccepteerd en Bürkert vervolgens de inhoud van de Overeenkomst heeft bevestigd middels een opdrachtbevestiging dan wel zodra Bürkert met de uitvoering van de bestelling is begonnen, althans derden daartoe opdracht heeft gegeven. Indien er geen schriftelijke Overeenkomst aanwezig is, wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.
2.5 Indien Bürkert en Contractspartij een wijziging in de Overeenkomst zijn overeengekomen, dient Contractspartij de hiermee gepaard gaande kosten als gevolg van de wijziging aan Bürkert te vergoeden. In geval van wijziging van de Overeenkomst tussen Bürkert en Contractspartij, heeft Bürkert voorts het recht om de levertijden te verlengen, voor zover nodig, om aan de gewijzigde levering te kunnen voldoen.
2.6 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Bürkert in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Contractspartij tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd, dan wel boven de uitdrukkelijk in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
2.7 Bürkert is gerechtigd de Verkoopvoorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden ook ten aanzien van de Overeenkomst. De wijzigingen treden 6 weken na de bekendmaking, of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist. Indien Contractspartij de wijziging van de Verkoopvoorwaarden niet wenst te accepteren is deze bevoegd de Overeenkomst -binnen 8 dagen na bekendmaking- op te zeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
 
3 PRIJZEN
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW,andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswege zijn en/of zullen worden opgelegd. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn in de prijzen niet inbegrepen de kosten van montage, beproeving en inbedrijfstelling.
3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook wanneer dit het gevolg is van een voorzienbare omstandigheid - is Bürkert bevoegd om die kostenstijgingen aan Contractspartij door te berekenen.
3.3 In geval van meerwerk als omschreven in artikel 2.6 Verkoopvoorwaarden worden dezelfde prijzen gehanteerd als afgesproken in de Overeenkomst.
 
4 LEVERING; RISICO-OVERGANG; DERDEN
4.1 Tenzij anders overeengekomen, gaat een overeengekomen leveringstermijn in op de dag dat Bürkert de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en Contractspartij al datgene heeft gedaan dat voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Overeengekomen verwachte leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, maar slechts geschatte levertijden. Bürkert komt niet eerder in verzuim te verkeren dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door Contractspartij en haar een redelijke termijn is gegeven alsnog te leveren en deze termijn vervolgens is verstreken zonder dat levering heeft plaatsgevonden. Voor het bepalen van de redelijke termijn dient in ieder geval, doch niet uitsluitend, rekening te worden gehouden met de actueel geldende levertermijnen en productiedoorlooptijden, de duur van eventueel transport en de beschikbaarheid van grondstoffen en bouwmaterialen.
4.2 De overeengekomen leveringstermijn is gebaseerd op de bij het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Bürkert bestelde materialen. Indien buiten de schuld van Bürkert vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden, of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de overeengekomen leveringstermijn voor zover nodig verlengd.
4.3 Bürkert is gerechtigd de te leveren zaken in gedeelten te leveren en deze gedeelten afzonderlijk in rekening te brengen.
4.4 Alle leveringen vinden plaats Delivered At Place (DAP Incoterms 2010), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.5 De door Bürkert te leveren zaken zijn voor risico van Contractspartij zodra deze door Contractspartij in ontvangst zijn genomen. Dit is eveneens het moment waarop Bürkert aan haar leveringsverplichting heeft voldaan. Bij de risico-overgang gaat het risico van diefstal, beschadiging, tenietgaan of waardevermindering over op Contractspartij.
4.6 In het geval dat Contractspartij een door Bürkert aangeboden levering niet accepteert of heeft laten weten deze niet te zullen aannemen, is Bürkert toch gerechtigd de desbetreffende zaken aan Contractspartij in rekening te brengen. Voorts is Bürkert gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Contractspartij op te (doen) slaan zolang hem dat nodig lijkt, onverminderd alle overige rechten die de wet haar toekent in verband met de toerekenbare tekortkoming door Contractspartij.
4.7 In het geval dat Bürkert zaken van Contractspartij onder zich heeft voor bijvoorbeeld reparatie, inspectie, etc. en deze zaken verstuurd of getransporteerd moeten worden, komt het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of waardevermindering gedurende dat transport voor rekening van Contractspartij.
4.8 Retournering aan Bürkert van door Bürkert geleverde zaken of enig deel daarvan, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bürkert.
4.9 Bürkert is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Bürkert is bevoegd de kosten van het inschakelen van deze derden - in voorkomend geval met opslagpercentage - bij Contractspartij in rekening te brengen.
 
5 ACCEPTATIE
5.1 Bij de ontvangst van de zaken dient Contractspartij te controleren of haar de juiste zaken in de juiste hoeveelheden zijn geleverd en dient zij die zaken te controleren op zichtbare gebreken. Indien tijdens deze controle van gebreken en/of enigerlei andere afwijking blijkt, dient Contractspartij dat terstond schriftelijk - binnen 48 uur na ontvangst van de zaken - aan Bürkert mede te delen. Wordt binnen 48 uur na ontvangst van de zaken door Contractspartij geen gebrek gemeld bij Bürkert dan, geldt tussen Bürkert en Contractspartij dat de zaken, behoudens eventuele verborgen gebreken, aan de Overeenkomst beantwoorden.
5.2 Eventuele verborgen gebreken dient Contractspartij schriftelijk aan Bürkert mede te delen binnen 8 dagen, nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch uiterlijk steeds binnen 90 dagen na de dag waarop de zaken geleverd zijn, bij gebreke waarvan geldt dat de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden, inclusief eventuele verborgen gebreken.
5.3 Indien Contractspartij klaagt over de kwaliteit van de afgeleverde zaken, dient hij Bürkert in de gelegenheid te stellen deze zaken te inspecteren en Bürkert waarnodig monsters te laten nemen en/of testen uit te laten voeren, bij gebreke waarvan Contractspartij het recht verliest nakoming te vorderen.
5.4 In geval van geringe afwijkingen welke het normale gebruik van de zaken niet beïnvloedt, zullen de zaken ongeacht deze afwijkingen en de eventuele melding daarvan als geaccepteerd gelden en is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:74 BW. Bürkert spant zich evenwel in de geringe afwijkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.
6 MONTAGE/INSTALLATIE          

6.1 Indien tussen Contractspartij en Bürkert is overeengekomen dat Bürkert de montage/installatie van de te leveren zaken zal verzorgen, is Contractspartij jegens Bürkert verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren/installeren zaken en/of de juiste werking van de zaken in gemonteerde/geïnstalleerde staat.
6.2 De verplichting van Bürkert tot het verrichten van montage/installatie van de geleverde zaken heeft het karakter van een inspanningsverplichting.    

6.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1, zorgt Contractspartij, indien door Bürkert en Contractspartij is overeengekomen dat Bürkert de montage/installatie van de te leveren zaken zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
a. de medewerkers van Bürkert hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de installatie/montage;
b. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen en de Overeenkomst vereiste voorzieningen voor de medewerkers van Bürkert aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;        
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen en de voor het bedrijf van Contractspartij normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Bürkert staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;                  
h. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn.
i. de ontwerpdata welke zij heeft aangeleverd aan Bürkert juist is.

6.4 Schade en kosten (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot extra werkzaamheden voor Bürkert), die ontstaan doordat aan de in artikel 6.3 Verkoopvoorwaarden gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Contractspartij. Zolang niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, is Bürkert gerechtigd haar montage- en/of installatieverplichtingen op te schorten.                

6.5 Met betrekking tot de montage/installatietijd is artikel 6 Verkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.
6.6 Contractspartij zal de gemonteerde/geïnstalleerde zaken direct na afronding van de montage/installatie controleren. In dit kader gelden de bepaling ter zake de levering van zaken omschreven in artikel 5 Verkoopvoorwaarden.
 
7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4 Verkoopvoorwaarden omtrent risico-overgang, blijven alle door of namens Bürkert geleverde zaken eigendom van Bürkert tot op het moment dat Contractspartij al zijn betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst(en) tussen Bürkert en Contractspartij heeft voldaan. Onder deze betalingsverplichtingen vallen in ieder geval de prijs voor de door Bürkert uit te voeren werkzaamheden, alsmede de eventueel vervallen vertragingsrente en de gemaakte kosten van rechtsbijstand.
7.2 Contractspartij is verplicht de zaken van Bürkert, zolang er sprake is van een eigendomsvoorbehoud, afgescheiden te houden van andere zaken, zodat zij gemakkelijk en duidelijk als zaken van Bürkert te herkennen zijn. Voorts is Contractspartij verplicht zorgvuldig voor het behoud van de zaken van Bürkert te zorgen, alsmede de zaken van Bürkert afdoende te verzekeren.
7.3 Zolang Bürkert eigenaar van de geleverde zaken blijft op grond van het hierboven bepaalde, is Contractspartij niet toegestaan over de zaken te beschikken, ook niet door verstrekking van de zaken tot onderpand aan derden. Indien Contractspartij desondanks de zaken doorlevert of verstrekt tot onderpand aan derden, dient hij de gelden of de vorderingen die hij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt, aan Bürkert over te dragen.                       

7.4 Indien Contractspartij zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt of zijn bedrijf liquideert, dient hij de afgegeven zaken die op dat moment eigendom van Bürkert zijn, binnen 48 uur na een verzoek van Bürkert, aan Bürkert terug te geven. Contractspartij zal alle medewerking verlenen om ervoor te zorgen dat Bürkert haar eigendom weer in bezit krijgt, nadat zij hiertoe heeft verzocht, met inbegrip van eventuele demontage.
 
8 OPSCHORTING EN RETENTIE
8.1 Indien Contractspartij enige betalingstermijn overschrijdt en/of in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is Bürkert gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Contractspartij aan verplichtingen heeft voldaan, althans hiervoor voldoende zekerheid heeft gesteld. Aan Contractspartij toebehorende zaken die zich op een dergelijk moment bij Bürkert bevinden, kan Bürkert gedurende de periode dat Contractspartij niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voldoet, onder zich houden. Alle redelijke kosten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot opslagkosten) die Bürkert in verband hiermee moeten maken, zal Contractspartij aan Bürkert moeten vergoeden.
8.2 Tot de uitoefening van de in artikel 7.1 Verkoopvoorwaarden bedoelde rechten is Bürkert eveneens gerechtigd, indien zij aanleiding heeft om te veronderstellen dat Contractspartij zijn verplichtingen jegens Bürkert niet juist zal gaan nakomen. In deze omstandigheden mag Bürkert van Contractspartij eisen dat deze eerst voldoende zekerheid stelt, alvorens Bürkert tot de uitvoering van haar verplichtingen behoeft over te gaan.
 
9 BETALINGEN
9.1 Betaling dient binnen uiterlijk 30 dagen na facturering, volledig (inclusief omzetbelasting en de toepasselijke toeslagen) en zonder enig beroep op korting of verrekening uit welken hoofde ook te geschieden.
9.2 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, is Contractspartij, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, direct in verzuim, waardoor Contractspartij de wettelijke rente over het totale factuurbedrag met een minimum van 1,5% per maand vanaf de datum dat betaald had moeten zijn, tot de dag der algehele voldoening verschuldigd is aan Bürkert.
9.3 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, is Contractspartij bovendien, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, alle in verband daarmee te maken (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd aan Bürkert. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het totale openstaande bedrag.
9.4 Bürkert is te allen tijde gerechtigd van Contractspartij voorschotten of andere zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Eventuele hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Contractspartij.
9.5 Door Bürkert ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste factuur, ongeacht door Contractspartij vermelde strekking van de betaling.
9.6 Klachten tegen facturen van Bürkert dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum onder schriftelijke opgave van de bezwaren aan Bürkert kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Contractspartij wordt geacht met de factuur in te stemmen. Het indienen van een klacht ontslaat Contractspartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Bürkert.
 
10 ADVIEZEN
De toepassing, het gebruik en/of de verwerking van de door Bürkert geleverde zaken geschiedt steeds onder de verantwoordelijkheid van Contractspartij. Indien Contractspartij Bürkert in verband daarmee om adviezen vraagt, zijn deze adviezen steeds geheel vrijblijvend. Het oordeel of een door Bürkert geleverde zaak geschikt is voor de door Contractspartij beoogde toepassing blijft dus steeds voor rekening en risico van Contractspartij. Voor aanspraken van derden met betrekking tot de verstrekte adviezen vrijwaart Contractspartij Bürkert.
 
11 INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1 Bürkert is eigenaar van alle rechten op door haar gebruikte, bestaande en te ontwikkelen zaken, dan wel heeft het recht verkregen om de zaken te gebruiken. Contractspartij verkrijgt in verband met de overeengekomen leveringen, voor zover van toepassing, uitsluitend de eeuwigdurende, niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten voor de specifieke toepassing waarvoor de levering was bedoeld en uitsluitend voor het gebruik in het land waar de levering volgens de Overeenkomst diende plaats te vinden.  
11.2 Het is Contractspartij niet toegestaan enig (handels)merk te verwijderen of te veranderen wat een effect op het vertrouwde karakter van de zaak, of een (handels)merk waarop octrooirechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendom, van websites, databanken, apparatuur of materiaal rusten.
11.3 Indien documenten met het handelsmerk van Bürkert verwerkt worden in andere zaken of gebruikt worden voor de samenstelling van andere zaken, dan dient het handelsmerk van Bürkert – ook na de verwerking - zichtbaar te zijn.
11.4 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet alleen, handelsmerken, octrooien, auteursrechten blijven eigendom van Bürkert. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is er nooit sprake van overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Contractspartij.
11.5 Bürkert is niet aansprakelijk (direct of indirect) voor door Contractspartij geleden schade, als gevolg van claims van derden met betrekking tot een (gepretendeerde) inbreuk van intellectuele eigendomsrechten door derden. In geval Contractspartij wordt aangesproken in verband met een (gepretendeerde) inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derde, is Contractspartij verplicht Bürkert direct op de hoogte te stellen van deze claim en zich (na afstemming met Bürkert) te verweren tegen de (gepretendeerde) inbreuk.  
12 GARANTIE
12.1 Bürkert garandeert gedurende twaalf maanden na de dag van de levering de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken. Zaken of onderdelen daarvan die gedurende deze termijn niet deugdelijk (blijken te) zijn, zullen door Bürkert worden vervangen of hersteld. De keuze voor vervangen of herstellen is aan Bürkert voorbehouden. De vervangen (niet-deugdelijk gebleken) zaken of onderdelen moeten desgevraagd aan Bürkert worden geretourneerd. Ingeval van retournering gaat de eigendom van de (niet-deugdelijk gebleken) zaken over op Bürkert, door levering van de vervangen (niet-deugdelijk gebleken) zaken aan Bürkert door deze vanaf het moment dat Contractspartij de vervangende zaken heeft ontvangen te houden voor Bürkert.
12.2 De verplichting van Bürkert om door haar geleverde zaken of onderdelen daarvan te vervangen uit hoofde van de in artikel 12.1 Verkoopvoorwaarden opgenomen garantie, strekt niet verder dan het toezenden van de te vervangen zaken of de onderdelen daarvan. De toezending van de te vervangen zaken of onderdelen in het kader van deze garantie binnen Nederland geschiedt kosteloos. De kosten voor toezending naar adressen buiten Nederland worden doorberekend aan Contractspartij.
12.3 Indien Bürkert kiest voor de uitvoering van herstelwerkzaamheden, dan geschiedt dit herstel naar haar keuze in de fabriek van Bürkert of (op locatie) bij Contractspartij. De herstelwerkzaamheden uit hoofde van de garantie opgenomen in artikel 12.1 Verkoopvoorwaarden worden kosteloos door Bürkert uitgevoerd. Indien Contractspartij wenst dat de werkzaamheden op een andere locatie worden uitgevoerd dan de locatie waar Bürkert voor kiest, worden de reisuren en de reis- en verblijfskosten van de reparateurs van Bürkert bij Contractspartij in rekening gebracht.
12.4 Ter zake van de door Bürkert uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de aan Bürkert opgedragen werkzaamheden, gedurende een periode van 3 maanden nadat Bürkert overeenkomstig artikel 4.5 Verkoopvoorwaarden aan haar leveringsverplichting heeft voldaan.           
12.5 Elke aanspraak op garantie vervalt indien:
a. de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik of van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade dan wel het gevolg zijn van het onjuist toepassen van de geleverde zaken;
b. door Contractspartij of derden veranderingen aan de zaken zijn aangebracht;
c. eventuele serienummers van Bürkert worden verwijderd of onleesbaar zijn;
d. de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van gebrekkig of onoordeelkundig onderhoud van de zaak.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Bürkert alleen gehouden tot de nakoming van haar garantieverplichtingen binnen Nederland.
12.7 Elke aanspraak op garantie vervalt, indien niet tijdig, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 Verkoopvoorwaarden is gereclameerd.
 
13 AANSPRAKELIJKHEID
13.1 De aansprakelijkheid van Bürkert is beperkt tot de nakoming van de in artikel 12 Verkoopvoorwaarden bedoelde garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding, daaronder begrepen die ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, is uitgesloten.
13.2 Indien Bürkert om enigerlei reden tot meer is gehouden dan de nakoming van haar garantieverplichting als bedoeld in artikel 12 Verkoopvoorwaarden, is de aansprakelijkheid van Bürkert beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs die Contractspartij aan  Bürkert moet en/of heeft moeten betalen ter zake van de door Bürkert geleverde, niet deugdelijke zaak/zaken. Daarbij is enige aansprakelijkheid van Bürkert in ieder geval beperkt tot de directe schade van Contractspartij met een maximum van het door de verzekeraar uit te keren schadebedrag.  
13.3 Contractspartij is gehouden tot de betaling van alle kosten, schade of rente, die voor Bürkert mochten ontstaan als direct en/of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door een derde ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen Bürkert worden ingesteld. Contractspartij vrijwaart Bürkert voor dergelijke aanspraken van derden.
13.4 Ten aanzien van zaken welke Bürkert van een derde heeft betrokken, geldt dat de op de desbetreffende overeenkomst van toepassing zijnde bepalingen betreffende garantie en aansprakelijkheid, mede van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Bürkert en Contractspartij.
13.5 Voornoemde beperkingen in de aansprakelijkheid zijn allen niet van toepassing indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de tot de bedrijfsleiding behorende werknemers van) Bürkert.

14 OVERMACHT
14.1 Bürkert is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting uit de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de garantieverplichtingen als omschreven in artikel 12 Verkoopvoorwaarden, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van Bürkert onafhankelijke omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, overheidsmaatregelen, werkstakingen, werkliedenuitsluitingen, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in het bedrijf van Bürkert of het bedrijf van haar leveranciers, het niet naar behoren nakomen van leveranciers die door Contractspartij zijn voorgeschreven, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Contractspartij is voorgeschreven.
14.3 Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, heeft zowel Bürkert als Contractspartij het recht de Overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds onder de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval pro rata afgerekend. Partijen zullen in verband met deze afrekening te verrichten betalingen terstond uitvoeren.

15 BEËINDIGING OVEREENKOMST
15.1 Contractspartij en Bürkert zijn beide gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief. Bij opzegging van de Overeenkomst door Contractspartij komen alle aanspraken van Contractspartij jegens Bürkert te vervallen.
15.2 Bürkert kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen dan wel haar verplichtingen jegens Contractspartij opschorten, indien Contractspartij zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet behoorlijk, niet tijdig of niet volledig nakomt. Bürkert zal dan nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.                        
15.3 Bürkert kan de Overeenkomst met Contractspartij zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden in geval van (de aanvraag van) de wettelijke schuldsaneringsregeling van Contractspartij, (de aanvraag van) faillissement van Contractspartij, (voorlopige) surseance van betaling van Contractspartij, een onderhands akkoord met schuldeisers van Contractspartij, liquidatie of staking van de onderneming van Contractspartij, beslag en/of wijziging van zeggenschap in de onderneming van een Contractspartij.
15.4 Indien een Bürkert of Contractspartij de Overeenkomst ontbindt zullen de bedragen die Contractspartij op dat moment verschuldigd is aan Bürkert ten volle verschuldigd blijven, onverminderd de rechten van Bürkert tot het vorderen van schadevergoeding, het gebruik maken van de rechten uit hoofde van eigendomsvoorbehoud en alle overige aan Bürkert toekomende rechten.
15.5 Buiten de in de Verkoopvoorwaarden genoemde omstandigheden is tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst niet mogelijk.

16 TOEPASSELIJK RECHT
Op de totstandkoming, de inhoud en geschillen aangaande de Overeenkomst, alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, iedere andere rechtsbetrekking, alsmede de relatie tussen Contractspartij en Bürkert is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

17 GESCHILLEN
Alle geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst tussen Bürkert en Contractspartij of geschillen voortvloeiende uit andere overeenkomsten en/of samenwerkingen tussen Bürkert en Contractspartij, zullen in eerste aanleg worden beslecht door Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, onverminderd het recht van Bürkert om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats en voor die rechtbank waar dit Bürkert wenselijk voorkomt.

Ma liste de comparaison